Политика за личните данни

Политика за поверителност

ИДЕЯ КОММ АД (“ИДЕЯ КОММ”) разбира, че защитата и спазването на поверителността на личните данни са важни за потребителите. Следователно, бихме искали да посочим каква информация събираме и как я използваме.

ИДЕЯ КОММ АД е дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с Единен идентификационен код 121826308, с адрес на управление: ул. “Чаталджа” № 67, София.

Съгласно задълженията ни по Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета („Общият Регламент относно защитата на данните”), Ви уведомяваме, че обработването на лични данни при посещението на тази страница от Вас не се извършва, а ако се извършва това винаги ще бъде в съответствие с него и специфичните разпоредби за защита на данните на българското и европейско законодателство, приложими към ИДЕЯ КОММ АД .

Събиране и използване на лични данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

ИДЕЯ КОММ не събира от Вас горепосочената информация.

Правно основание за обработването на лични данни

Съгласно задълженията ни по Общия регламент относно защитата на данните, Ви уведомяваме, че ИДЕЯ КОММ събира и обработва лични данни на правно основание подготовката за сключване или на вече сключен договор в търговската дейност на дружеството, като ИДЕЯ КОММ не извлича данни чрез своята уебстраница.

Наред с това ИДЕЯ КОММ съхранява, използва и предава личните Ви данни и въз основа на Вашето съгласие и доколкото – по отношение на съдържание и време – е необходимо във всеки конкретен случай, напр. за да отговорим на въпросите Ви, изпратени към нас по имейл, да изпълним Ваше искане или да Ви информираме относно статуса на Вашия иск.

Цели на обработването на лични данни

Личните данни, предавани от Вас към ИДЕЯ КОММ, се извършва единствено на валидно законово основание. В случай че получим кореспонденция от Вас чрез имейл, посочен на уебстраницата на ИДЕЯ КОММ, посочени от Вас лични данни в тази кореспонденция се използват единствено за целите на осъществяването ѝ и удовлетворяването на Ваше искане или запитване.

Всяко прехвърляне на личните Ви данни изисква изричното Ви съгласие. ИДЕЯ КОММ гарантира, че няма да продава, както и няма да отдава личните Ви данни на трети страни.

Използване на личните дани за рекламни и маркетингови цели

ИДЕЯ КОММ няма да използва личните Ви данни за рекламни или маркетингови цели.

Автоматично записана информация (нелични данни)

При влизане в нашия сайт, автоматично събираме обща информация, която не е свързана с Ваши лични данни, например броят на посетителите на сайта.

Тази информация се събира и анализира анонимно. Използва се единствено с цел подобряване на атрактивността, съдържанието и функционалността на нашия интернет сайт. Не се обработва допълнително и не се предава на трети лица.

Правата Ви като субект на данни

Всеки субект на данни има следните права съгласно Общия регламент относно защитата на данните:

– право на потвърждение за това дали личните му данни се обработват;
– право на достъп и безплатна информация относно нейните/неговите лични данни, съхранявани от нас и събрани по време на посещенията на нашия сайт;
– право на коригиране без ненужно забавяне на неточните лични данни;
– право на ограничаване на обработката на лични данни;
– право на изтриване, ако обработването вече не е необходимо;
– право на преносимост на данните;
– право на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до субекта на лични данни;
– право на оттегляне на съгласие за обработка на данните. Всеки субект на данни може да оттегли съгласието си за използване на неговите лични данни напълно или частично, в който и да е момент с бъдещ ефект.
– При желание от Ваша страна за упражняване на някое от горепосочените права, можете да изпратите съобщение/заявление за това с точното си искане на следния имейл адрес: office@ideacomm.bg.

Срок, за който личните Ви данни се съхраняват

Личните Ви данни се съхраняват в максимално кратки срокове с оглед удовлетворяване на Ваши законови претенции, след което се заличават необратимо.

Cookies/Бисквитки

Уебстраницата на ИДЕЯ КОММ не използва Cookies/Бисквитки.

Техническа сигурност относно защитата на лични данни

Взели сме технически и организационни мерки, за да предпазим Вашите данни от загуба, изменение, кражба или достъп на неоторизирани за това трети лица, когато данни се събират.

Обновявания и промени

Можем да променяме или обновяваме части от настоящия документ във всеки един момент и без предварително предизвестие. Моля, проверявайте периодично, за да сте запознати с евентуални промени или обновявания. Ще посочваме датата на последната промяна.

Последна промяна: 25.05.2018